BELEIDSPLAN


Stichting Passion for People

Algemeen

Stichting Passion for People is opgericht in juni 2010 en is gevestigd aan de Jan van Eijckstraat 2a te 5831 BN Boxmeer. RSIN/fiscaal nummer 822571808. KvK nummer: 50131842.

Per april 2018 is de heer Han Knol na [5] jaar als voorzitter afgetreden en heeft de heer Frits Rasing de rol als voorzitter op zich genomen.

Onder leiderschap van de heer Knol heeft Stichting Passion for People een aantal zeer succesvolle projecten afgerond die met name de zorg voor moeder en kind in het Trinity ziekenhuis in Muona sterk hebben verbeterd. Stichting Passion for People is de heer Knol zeer dankbaar voor zijn inzet.

Naast toetreding van de heer Rasing is tevens mevr. Cecile Urlings en de heer William van Gool toegetreden tot het bestuur van de stichting. Momenteel bestaat het bestuur uit een viertal vrijwilligers met elk hun eigen expertise, te weten Frits Rasing, Cecile Urlings ( Obstetrie/SEH verpleegkundige, acquisitie en websitebeheerder), Hans Baltussen ( acquisitie en penningmeester) en William van Gool ( acquisitie en secretaris). De bestuursleden zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Mailadres: info@passionforpeople.eu; telefoon nr.: 06-23168341

Hoewel in de statuten verwoord staat: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. hebben de bestuursleden afgesproken dat zij vooralsnog niets declareren en zelfs eigen reiskosten betalen, waardoor de ingezamelde gelden bijna geheel ten goede kunnen komen aan de gezondheidszorg in Muona/Malawi; uitzonderingen vormen bijvoorbeeld kosten voor het ontwikkelen van een professionele website en geringe kosten kantoorartikelen.

KvK nummer: 50131842; jaarrekening 2012-2013-2014-2015-2016 en 2017 beschikbaar.

De Stichting beschikt over een uitgebreid beleidsplan inclusief SWOT analyse, waarvan onderstaand een samenvatting.

Inleiding

De stichting Passion for People richt zich in de eerste plaats op ondersteuning van het Trinity hospital in Muona.

Het Trinity hospital met 220 bedden en het daaraan verbonden Trinity College voor opleiding van verpleeg- en verloskundigen ligt in een van de armste landen ter wereld Malawi (tussen Mozambique, Tanzania en Zambia) en wel in het zuiden in het armste district van het land met een verzorgingsgebied van ongeveer 250.000 inwoners. Het ziekenhuis werd in 1960 opgericht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, Duitsland, maar ontvangt inmiddels steeds minder steun van de zusterscongregatie of de Overheid, terwijl de patiënten slechts een zeer geringe bijdrage betalen. Hierdoor was in 2010 de situatie erg nijpend geworden en was het niveau van de zorgverlening , ondanks alle goede bedoelingen, op een absoluut dieptepunt gekomen. Het ziekenhuis werd niet zozeer gezien als een plek om te genezen, veeleer als een plek om uiteindelijk te sterven.

De kindersterfte in Malawi is erg hoog. Volgens de WHO sterven 83 van de 1000 kinderen voordat ze de leeftijd van 5 jaar bereiken (WHO World Health Statistics 2013), waarvan 5 op de 100 in het eerste levensjaar, terwijl de kraamvrouwensterfte (maternal mortality) 460 per 100.000 live births bedraagt (among the highest in Africa) volgens de World Health Statistics 2013. Echter in het zuiden van Malawi zijn de cijfers dubbel zo hoog. Dit was en is voor Passion for People een reden om naast het vaststellen en samen met het ziekenhuis realiseren van een minimum zorgniveau en algemene voorzieningen vooral aandacht te besteden aan moeder en kind.

Doelstelling

De stichting Passion voor People heeft ten doel steun te verlenen aan het Trinity hospital en Verpleegkundig College in Muona, in het zuiden van Malawi met sterke focus op moeder en het (ongeboren) kind en om het niveau van de zorg daar structureel te verbeteren. Wellicht op lange termijn ook steun aan andere ziekenhuizen in Zuid-Malawi.

Visie

We geloven als stichting in het recht op een gezonde toekomst voor ieder kind c.q. iedere pasgeborene ook in landen als Malawi, waar de overlevingskansen van baby’s en jonge kinderen beperkt zijn en de sterfte van kraamvrouwen tot de hoogste ter wereld behoort. Wij realiseren ons dat we de grote problemen op dit gebied niet kunnen oplossen maar wij zijn van mening dat we een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan een grotere overlevingskans en een gezondere toekomst van vooral moeders en kinderen in genoemd verzorgingsgebied.

Missie

De stichting Passion for People wil ondersteuning bieden aan het Trinity hospital in Muona, Malawi, en het niveau van de zorg daar structureel verbeteren, zowel in de vorm van het verstrekken van de benodigde goederen/apparatuur als door het meer structureel faciliteren van goede opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen en waar nodig andere disciplines binnen het ziekenhuis en het verzorgen van een werkbare hygiënische ziekenhuisomgeving. Dit door een bereikbare gezondheidszorg van behoorlijk niveau met de benodigde apparatuur en kennis te creëren. Op lange termijn zal er mogelijk ook focus zijn op andere ziekenhuizen in Malawi.

Werkwijze

We denken dit te bereiken door het inzamelen van fondsen zowel middels donaties als door gerichte inzamelacties om vervolgens deze gelden te besteden voor specifieke doelen. Zo trachten wij in bepaalde behoeftes aan apparatuur te voorzien door in eerste instantie middelen en apparatuur aan te schaffen in Malawi zelf (met het oog op garanties en technische ondersteuning) maar ook middels levering van goede gebruikte apparatuur verkregen van Nederlandse ziekenhuizen.

De ingezamelde fondsen zullen geheel ten goede komen van genoemde doelen met uitzondering van beperkte kosten voor promotionele doeleinden als bijvoorbeeld een website zodat de stichting dus werkt zonder winstoogmerk.

Wanneer het om grotere ingezamelde/gesponsorde bedragen gaat, zullen deze in principe gekoppeld worden aan specifieke doelen en de donateurs zullen geïnformeerd worden over de resultaten.

In nauw overleg met het management van het ziekenhuis worden de grootste behoeften geïnventariseerd, waarna het bestuur na overleg met het ziekenhuismanagement uiteindelijk bepaalt aan welke doelen aandacht c.q. financiële ondersteuning zal worden verleend.

Een van de uitdagingen van het ziekenhuis is om te kunnen (blijven) beschikken over voldoende verpleegkundig en verloskundig personeel en daartoe heeft het ziekenhuis een eigen opleidingsinstituut, het Trinity College, waarvoor wel gekwalificeerde opleiders nodig zijn.

Dat wil zeggen meerdere docenten die universitair zijn opgeleid en liefst een band hebben met de streek of in ieder geval door middel van meerjarige contracten aan de opleiding verbonden zijn zodat continuïteit verzekerd wordt; voorts een enkele maal tijdelijk buitenlandse docenten. die als vrijwilliger korte tijd komen doceren.

Wat is er tot nu toe bereikt.

De Stichting is begonnen de hoogste nood te leningen door het zenden van apparatuur en materialen. In de periode 2010-2012 is er veel apparatuur aan het ziekenhuis geschonken en zaken die nodig waren om het opleidingsinstituut draaiende te houden; deels is die apparatuur beschikbaar gekomen van Nederlandse ziekenhuizen, deels is de apparatuur aangekocht in Malawi of Nederland. Naast het sturen en ter beschikking stellen van apparatuur heeft Passion for People gezorgd voor uitleg en opleiding met betrekking tot het gebruik van de apparatuur. Daarnaast acht Passion for People het van groot belang dat er technische ondersteuning beschikbaar is.

Naast zaken voor het opleidingsinstituut werd voorzien in de behoefte aan medicijn(koel)kasten, verlosbedden, wiegjes, couveuses, kinderbedden, matrassen voor de aanwezige bedden, apparatuur rond de bevalling, maar ook voor OK inrichting, laboratoriuminrichting etc.

In 2013 is met name gefocusseerd op inrichting van het opleidingsinstituut en beschikbaarheid van lesmaterialen en is aandacht besteed aan opleidingen tot gekwalificeerd personeel zoals een opleiding van een oogheelkundige, opleiding in de psychiatrie en de start van een opleiding tot gekwalificeerd opleider verpleeg/verloskunde, een opleiding voor 30 verloskundigen en clinical officers in prenatale echografiegebruik bij zwangere vrouwen, etc.

In 2014 zijn opleidingen van verpleeg/verloskundigen op niveau BSc en SRN gefaciliteerd en zijn er opnieuw goederen gezonden waaronder inventaris voor het opleidingsinstituut van het ziekenhuis en andere materialen voor het ziekenhuis. Voorts is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe site met bijbehorende kosten.

Verder is er met behulp van een Nederlandse bouwkundige woonachtig in Zuid Malawi en gespecialiseerd in dit soort projecten een prachtige NRU gebouwd waar kinderen met ondervoeding verpleegd zouden gaan worden, echter door de prima functionerende projecten in het Trinity hospital zelf zijn er momenteel nagenoeg geen ondervoede kinderen meer, Waarvoor hulde. Het gebouw wordt nu gebruikt voor de tand- en oogheelkunde.

Daarnaast is er natuurlijk een prachtig nieuw gebouw geplaatst en in 2018 geopend ten behoeve van de verloskunde. Hiermee heeft Passion for People de “Gouden gans” gewonnen, uitgeroepen door de” Wilde Ganzen”.

Het gebouw kent 4 separate kamers waar ( aanstaande) moeders kunnen bevallen met privacy en in bijzijn van familie. Daarnaast hebben ze de gelegenheid om zich te douchen na afloop. Nooit eerder hebben moeders in Malawi de kans gehad om zich in het bijzijn van familie te bevallen en na de bevalling te douchen.

Voorts is aanvullende apparatuur gezonen en is verder gegaan met het faciliteren van opleidingen.

Financiële verantwoording 2018

De jaarrekening 2018 van Stichting "Passion for People" te Boxmeer bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de toelichting is samengesteld door kantoor ALFAP te Gennep. ALFAP heeft de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Strategische plannen 2020-2025

Strategische plannen 2020-2025 Op basis van een SWOT analyse zijn wij gekomen tot strategische keuzes.

In de jaren 2020-2025 wilden wij overgaan tot de verbouw van de pré- en post natale care. Deze afdeling verzorgt het binnenkomen van een aanstaande moeder en begeleidt deze tot aan de bevalling. De post natale care verzorgt moeder en baby na de bevalling en begeleidt deze tot aan ontslag. Momenteel zijn deze gebouwen 60 jaar oud en de staat van deze gebouwen zijn erbarmelijk. Alles is kapot, deuren van toiletten zijn stuk en het sanitair is dusdanig dat er totaal geen sprake is van enige mate van hygiëne. (dit in samenwerking met een stichting onder lokale Nederlandse leiding op het gebied van het begeleiden van een bouwproject, die zich in Afrika en zeker ook in Malawi bezighoudt met de begeleiding van de bouw van scholen/ziekenhuizen ed.).

Voorts willen wij deze afdelingen voorzien van de apparatuur die nodig is om de sterftecijfers terug te dringen. Denk aan een röntgen apparaat en aan een grote wasmachine die al een poos kapot zijn. Ook willen wij aandacht besteden aan de neonatologie-afdeling en de kinderafdeling waar nog steeds gebrekkige voorzieningen zijn en die dus geüpgrade dienen te worden.

Om te zorgen dat er met de apparatuur daadwerkelijk professioneel gewerkt kan worden zullen wij het volgen van opleidingen op meerdere gebieden faciliteren, die merendeels in de hoofdstad Lilongwe plaatsvinden. Ook willen wij verdere aandacht besteden aan het doen opleiden van personeel op meerdere gebieden, waaronder psychiatrische verpleegkunde.

Ook de watervoorziening is zorgwekkend. Er is niet voldoende schoon water om het ziekenhuis een gehele dag te voorzien. Door het extreme weer waarbij veel water valt zijn er belangrijke voorzieningen om water te verplaatsen naar de dorpen kapot gegaan. Hierdoor is er een tekort aan water voor zowel drinkvoorziening alswel om het ziekenhuis schoon te houden.

Passion for People wil graag mbv de lokale bevolking dit probleem oplossen met het slaan van een enkele grote put kort in de buurt van het ziekenhuis en het plaatsen van een elektromotor met toebehoren zodat dit probleem ook opgelost wordt.

Ook het internet is een issue waar we met het management van het ziekenhuis over hebben gehad. Nog steeds blijft dit deel van Malawi verstoken van WiFi en heeft het personeel van het Ziekenhuis niet de beschikking over de nieuwste feiten binnen de zorg. Nog steeds grijpen artsen en verpleegkundige naar de boeken die reeds meer dan 10 jaar oud zijn. Bij het verkrijgen van WiFi zou dit probleem opgelost zijn en kunnen artsen bv tijdens een behandeling van een patiënt overleg voeren met een arts in de grote ziekenhuizen bv Blantyre of Lilongwe.

Daarnaast wil het management van het Trinity Hospital op iedere afdeling een backup van de stroomvoorziening door op elk dak een solar installatie te plaatsen. Nog steeds is tweederde van de dag het ziekenhuis afhankelijk van de aggregator die zeker niet storingsvrij is en veel diesel kost! Hiermee hopen we in veel situaties een veilige omgeving te creëren, denk aan het geven van zuurstof of ten tijde van operaties.

Bestuursverslag 2019 Passion for People (P4P)

Na het succesvol opleveren van de Family Friendly Labour Ward (FFLW), een van de grootste projecten in de geschiedenis van P4P, is 2019 een jaar van bezinning. Na een uitgebreide evaluatie van het FFLW project, besluit het P4P bestuur in goed overleg met management van Trinity Hospital Muona (THM) Muona om het eerste volgende project in Muona meer lokaal te laten initiëren en uitwerken. THM management krijgt de opdracht om een lijst op te stellen met zaken en projecten die volgens hen moeten worden opgepakt op volgorde van prioriteit (wishlist). Het bestuur van P4P heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat P4P een project gestuurde aanpak ambieert waarbij telkens funding wordt aangetrokken voor een specifiek project dat een duidelijk begin en einde kent.

Uit de wishlist blijkt dat in eerste instantie vooral het leveren/reviseren van de meest essentiële apparatuur hoge prioriteit heeft. Echoapparaten, beademingsapparatuur, bloedbanken, etc. staan hoog op de lijst. P4P heeft in Q4, 2020 een order geplaatst bij een gerenommeerde, Nederlandse leverancier van gereviseerde medische apparatuur. Er zal in Q1, 2020 een grote order medische apparatuur verscheept worden naar THM. Naar verwachting zal de order voor de zomer 2020 in Muona worden geleverd.

Verder blijkt ook de grondige renovatie van de pre en post-natal care units grote prioriteit te hebben. Het ontbreekt de pas bevallen vrouwen en hun kinderen aan de meest basis sanitaire voorzieningen. In THM vindt pre en postnatale zorg plaats in barakken die inmiddels zo’n 40 jaar oud zijn en een vervallen, onhygiënische aanblik geven. THM is gevraag om een renovatieplan voor te bereiden voor de pre en post-natal care units. Het dienen uitgebreide renovatieplannen te zijn op basis waarvan offertes kunnen worden aangevraagd bij lokale aannemers. Het bestuur van P4P zal de plannen en meegeleverde offertes evalueren en toetsen op basis van een second opinion. In de tussentijd voert het P4P bestuur oriënterende gesprekken met Wilde Ganzen en andere donateurs om te kijken hoe het in 2020 (in het kader van haar 10-jarig bestaan) op basis van concrete renovatieplannen een nieuwe funding ronde kan opzetten.

Resultaatanalyse 2019
Omdat in 2019 vooral veel communicatie is gevoerd met THM management zijn er geen nieuwe, concrete plannen geïnitieerd of uitgevoerd hetgeen heeft geleid tot minder donaties dan het jaar ervoor (EUR 8k in 2019 tov EUR 28k in 2018). Er is hierdoor ook aanzienlijk minder uitgegeven met een licht positief resultaat als gevolg (EUR 4k t.o.v. een negatieve resultaat van EUR 33k over 2018). Hierdoor is de positie van liquide middelen nagenoeg onveranderd gebleven. Eind 2019 heeft P4P EUR 32k aan liquide middelen op de balans staan (EUR 28k eind 2018). Jaarrekening 2019. ( klink link aan voor jaarverslag 2019) Jaarrekening 2020. (klik link aan voor jaarverslag 2020)

Bestuur verslag 2020.

In 2020 lag de focus op het verschepen van (gereviseerde) medische apparatuur naar Trinity Hospital in Malawi en het delen vamn COVID-gerelateerde kennis en ervaring met het medisch personeel van Trinity Hospital, Muona. Passion for People stuurt alleen apparatuur en goederen naar Malawi die zijn opgenomen op de “wishlist” van Trinity Hospital management. Ook is er een aanzienlijke hoeveelheid COVID ondersteuning goederen (beschermingsmiddelen, etc.) naar Malawi verscheept. In totaal is er voor ca. EUR 32k aan apparatuur en goederen aan Trinity Hospital in Muona geleverd. Een deel is lokaal vanuit Blantyre geleverd, een deel is verscheept vanuit Nederland in containers. Vandaar de hoge vrachtkosten (@ EUR 4k) in 2020. Verder is de website herzien (nodig vanuit wet en regelgeving en cyber security update) waardoor de kantoorkosten hoger uit vallen dan vorig jaar (EUR 1,2k vs EUR 0,3k). De totale uitgaven over 2020 bedroegen ca. EUR 38k. Deze uitgaven zijn gefinancierd uit bestaande cash en nieuwe donaties. De grootste donatie is afkomstig van Stichting De Wilde Ganzen (ca. EUR 16k). In 2020 is meer gedoneerd dan in 2019 (EUR 24k vs EUR 8k). De Wilde Ganzen heeft P4P ontzettend geholpen met COVID steun en met hun financiële bijdrage voor de aanschaf van medische goederen/apparatuur voor moeder en kind. Per saldo is er in 2020 meer uitgegeven dan er aan donaties is ontvangen. Het resultaat is een EUR 13k daling van de cash balans van EUR 32 (31/12/2019) naar EUR 19k (31/12/2020). Voorlopig is er nog voldoende cash om reguliere financiële steun te geven aan Trinity. Echter, voor het realiseren van grotere projecten (renovatie pre/post natal wards) zullen de komende jaren fund raisers moeten worden georganiseerd. Voor inspiratie en hulp bij het organiseren van dergelijke events heeft P4P een nieuw bestuurslid aangetrokken: Cécile Urlings. Cécile Urlings heeft haar sporen verdiend in de zorg. Momenteel werkt zij als verpleegkundige op de spoedeisende hulp voor het CWZ in Nijmegen. Cécile is een enthousiaste, energieke zorgmedewerker die veel gereisd heeft. Cécile is in detail bekend met de situatie in Muona omdat zij - tijdens een van haar Afrika reizen - zelf een aantal maanden voor Trinity Hospital heeft gewerkt. Wij zijn verheugd met deze versterking van het Passion for People bestuur. Jaarrekening 2020. (klik link aan voor jaarverslag 2020)

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank