Home > Passion for People > Beleidsplan

Beleidsplan

Stichting Passion for People

Algemeen

Stichting Passion for People is opgericht in juni 2010 en is gevestigd aan de Jan van Eijckstraat 2a te 5831 BN Boxmeer. RSIN/fiscaal nummer 822571808. KvK nummer: 50131842.

Per april 2018 is de heer Han Knol na [5] jaar als voorzitter afgetreden en heeft de heer Frits Rasing de rol als voorzitter op zich genomen.

Onder leiderschap van de heer Knol heeft Stichting Passion for People een aantal zeer succesvolle projecten afgerond die met name de zorg voor moeder en kind in het Trinity ziekenhuis in Muona sterk hebben verbeterd. Stichting Passion for People is de heer Knol zeer dankbaar voor zijn inzet.

Naast toetreding van de heer Rasing is tevens de heer William van Gool toegetreden tot het bestuur van de stichting. Momenteel bestaat het bestuur uit een drietal vrijwilligers met elk hun eigen expertise, te weten Frits Rasing, Hans Baltussen en William van Gool. De bestuursleden zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Het bestuur ziet zich gesteund en gesterkt door een aantal enthousiaste vrijwilligers die eveneens belangeloos de doelstellingen van de Stichting onderschrijven.

Mailadres: info@passionforpeople.eu; telefoon nr. 0485 577486

 

Het bestuur ziet zich gesteund en gesterkt door een aantal enthousiaste vrijwilligers  die eveneens belangeloos de doelstellingen van de Stichting onderschrijven.

Hoewel in de statuten verwoord staat: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun  functie gemaakte kosten. hebben de bestuursleden afgesproken dat zij vooralsnog niets declareren en zelfs eigen reiskosten betalen, waardoor de ingezamelde gelden bijna geheel ten goede kunnen  komen aan de gezondheidszorg in Muona/Malawi; uitzonderingen vormen bijvoorbeeld kosten voor het ontwikkelen van een professionele website en geringe kosten kantoorartikelen.

Dus de bestuursleden zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst.

KvK nummer:  50131842; jaarrekening 2012-2013-2014-2015-2016 en 2017 beschikbaar.

Mailadres: info@passionforpeople.eu; telefoon nr. 06-23168341

De Stichting beschikt over een uitgebreid beleidsplan inclusief SWOT analyse, waarvan onderstaand een samenvatting.

Inleiding

De stichting Passion for People  richt zich in de eerste plaats op ondersteuning van het Trinity hospital in Muona.

Het Trinity hospital met 220 bedden en het daaraan verbonden Trinity College voor opleiding van verpleeg- en verloskundigen ligt in een van de armste landen ter wereld Malawi (tussen Mozambique, Tanzania en Zambia) en wel in het zuiden in het armste district van het land met een verzorgingsgebied van ongeveer 250.000 inwoners. Het ziekenhuis werd in 1960 opgericht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, Duitsland, maar ontvangt inmiddels steeds minder steun van de zusterscongregatie of de Overheid, terwijl de patiënten slechts een zeer geringe bijdrage betalen. Hierdoor was in 2010 de situatie erg nijpend geworden en was het niveau van de zorgverlening , ondanks alle goede bedoelingen, op een absoluut dieptepunt gekomen. Het ziekenhuis werd niet zozeer gezien als een plek om te genezen, veeleer als een plek om uiteindelijk te sterven.

De kindersterfte in Malawi is erg hoog. Volgens de WHO sterven 83 van de 1000 kinderen voordat ze de leeftijd van 5 jaar bereiken (WHO World Health Statistics 2013),  waarvan 5 op de 100 in het eerste levensjaar, terwijl de kraamvrouwensterfte (maternal mortality) 460 per 100.000 live births bedraagt  (among the highest in Africa) volgens de World Health Statistics 2013. Echter in het zuiden van Malawi zijn de cijfers dubbel zo hoog. Dit was en is voor Passion for People een reden om naast het vaststellen en samen met het ziekenhuis realiseren van een minimum zorgniveau en algemene voorzieningen  vooral aandacht te besteden aan moeder en kind.

Doelstelling

De stichting Passion voor People heeft ten doel steun te verlenen aan het Trinity hospital en Verpleegkundig College in Muona, in het zuiden van Malawi met sterke focus op moeder en het (ongeboren) kind en om het niveau van de zorg daar structureel te verbeteren. Wellicht op lange termijn ook steun aan andere ziekenhuizen in Zuid-Malawi.

Visie

We geloven als stichting in het recht op een gezonde toekomst voor ieder kind c.q. iedere pasgeborene ook in landen als Malawi, waar de overlevingskansen van baby’s en jonge kinderen beperkt zijn en de sterfte van kraamvrouwen tot de hoogste ter wereld behoort.  Wij realiseren ons dat we de grote problemen op dit gebied niet kunnen oplossen maar wij zijn van mening dat we een aanzienlijke bijdrage  kunnen leveren aan een grotere overlevingskans en een gezondere toekomst van vooral moeders en kinderen in genoemd verzorgingsgebied.

Missie

De stichting Passion for People wil ondersteuning bieden aan het Trinity hospital in Muona, Malawi, en het niveau van de zorg daar structureel verbeteren, zowel in de vorm van het verstrekken van de benodigde goederen/apparatuur als door het meer structureel faciliteren van goede opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen en waar nodig andere disciplines binnen het ziekenhuis en het verzorgen van een werkbare hygiënische ziekenhuisomgeving. Dit door een bereikbare gezondheidszorg van behoorlijk niveau met de benodigde apparatuur en kennis te creëren. Op lange termijn zal er mogelijk ook focus zijn op andere ziekenhuizen in Malawi.

Werkwijze

We denken dit te bereiken door het inzamelen van fondsen zowel middels donaties als door gerichte inzamelacties om vervolgens deze gelden te besteden voor specifieke doelen. Zo trachten wij in bepaalde behoeftes aan apparatuur te voorzien door in eerste instantie middelen en apparatuur aan te schaffen in Malawi zelf (met het oog op garanties en technische ondersteuning) maar ook middels levering van goede gebruikte apparatuur verkregen van Nederlandse ziekenhuizen.

De ingezamelde fondsen zullen geheel ten goede komen van genoemde doelen met uitzondering van beperkte kosten voor promotionele doeleinden als bijvoorbeeld een website zodat de stichting dus werkt zonder winstoogmerk.

Wanneer het om grotere ingezamelde/gesponsorde bedragen gaat, zullen deze in principe gekoppeld worden aan specifieke doelen en de donateurs zullen geïnformeerd worden over de resultaten.

In nauw overleg met het management van het ziekenhuis worden de grootste behoeften geïnventariseerd, waarna het bestuur na overleg met  het ziekenhuismanagement uiteindelijk bepaalt aan welke doelen aandacht c.q. financiële ondersteuning zal worden verleend.

Een van de uitdagingen van het ziekenhuis is om te kunnen (blijven) beschikken over voldoende verpleegkundig en verloskundig personeel en daartoe heeft het ziekenhuis een eigen opleidingsinstituut, het Trinity College, waarvoor wel gekwalificeerde opleiders nodig zijn.

Dat wil zeggen meerdere docenten die universitair zijn  opgeleid en liefst een band hebben met de streek of in ieder geval door middel van meerjarige contracten aan de opleiding verbonden zijn zodat continuïteit verzekerd wordt;  voorts een enkele maal tijdelijk buitenlandse docenten. die als vrijwilliger korte tijd komen doceren.

Wat is er tot nu toe bereikt.

De Stichting is begonnen de hoogste nood te leningen door het zenden van apparatuur en materialen. In de periode 2010-2012 is er veel apparatuur aan het ziekenhuis geschonken en zaken die nodig waren om het opleidingsinstituut draaiende te houden; deels is die apparatuur beschikbaar gekomen van  Nederlandse ziekenhuizen, deels is de apparatuur aangekocht in Malawi of Nederland. Naast het sturen en ter beschikking stellen van apparatuur heeft Passion for People gezorgd voor uitleg en opleiding met betrekking tot het gebruik van de apparatuur. Daarnaast acht Passion for People het van groot belang dat er technische ondersteuning beschikbaar is.

Naast zaken voor het opleidingsinstituut werd voorzien in de behoefte aan medicijn(koel)kasten, verlosbedden, wiegjes, couveuses, kinderbedden, matrassen voor de aanwezige bedden, apparatuur rond de bevalling, maar ook voor OK inrichting, laboratoriuminrichting etc.

In 2013 is met name gefocusseerd op inrichting van het opleidingsinstituut en beschikbaarheid van lesmaterialen en is aandacht besteed aan opleidingen tot gekwalificeerd personeel zoals een opleiding van een  oogheelkundige, opleiding in de psychiatrie en de start van een opleiding tot gekwalificeerd opleider verpleeg/verloskunde, een opleiding voor 30 verloskundigen en clinical officers in prenatale echografiegebruik bij zwangere vrouwen, etc.

In 2014 zijn opleidingen van verpleeg/verloskundigen op niveau BSc en SRN gefaciliteerd en zijn er opnieuw goederen gezonden waaronder inventaris voor het opleidingsinstituut van het ziekenhuis en andere materialen voor het ziekenhuis. Voorts is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe site met bijbehorende kosten.

Verder is er met behulp van een Nederlandse bouwkundige woonachtig in Zuid Malawi en gespecialiseerd in dit soort projecten een begin gemaakt met bouwtekeningen en begrotingen voor een NRU (Nutrition Rehabilitation unit voor verzorging en behandeling van ondervoede kinderen) en een nieuwe verloskliniek. In 2015 is genoemde NRU kinderkliniek gebouwd en geopend.

Voorts is aanvullende apparatuur gezonen en is verder gegaan met het faciliteren van opleidingen.

Financiële verantwoording 2017

De jaarrekening 2017 van Stichting "Passion for People" te Boxmeer bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de toelichting is samengesteld door kantoor ALFAP te Gennep. ALFAP heeft de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Overzicht 2017

In 2017 werd ruim 94 duizend euro aan giften ontvangen. Dit is aanzienlijk meer dan de ca. 9 duizend euro die in 2016 aan giften was ontvangen. Deze enorme stijging in giften is het resultaat van forse bijdragen van de Lionsclub Noord Limburg en Land van Cuijk en de Stichting Wilde Ganzen. Giften die zijn aangewend voor de bouw van een nieuwe verloskliniek voor het Trinity ziekenhuis in Muona en voor de renovatie van de voedingsrevalidatiekliniek aldaar.

De bouw van de verloskliniek in combinatie met de renovatie van de voedingsrevalidatiekliniek zijn samen goed voor het leeuwendeel van de uitgaven in 2017. Waren de uitgaven in 2016 nog ca. 6 duizend euro, in 2017 zijn ze gegroeid tot ruim 107 duizend euro.

Deze grote bouwprojecten hebben geresulteerd in een beperkt negatief resultaat voor 2017 van ca. 13 duizend euro. Er is per 31 december 2017 voldoende cash (namelijk: ruim 61 duizend euro) in de onderneming om dit geringe verlies te compenseren waardoor de stichting per 31 december 2017 nog steeds een gezonde eigen vermogen positie van ruim 60 duizend euro laat zien (ca. 74 duizend euro per 31 december 2016).

Naast bouwkosten is in 2017 geld besteed aan nieuwe/gebruikte medische apparatuur en opleidingen van ziekenhuisstaf. Verder is er ca. duizend euro besteed aan Stichting Passion for People gerelateerd overhead. Overhead bestaat voornamelijk uit kosten voor onderhoud van de website, het opstellen van de jaarrekening, etc. Er zijn geen vergoedingen betaald aan bestuur en vrijwilligers.

De aanwezige gelden zullen worden aangewend voor het afronden van de eerder besproken bouwactiviteiten en voor het verwezenlijking van de jaarplannen 2018-2019. In het bijzonder voor de aanschaf van medische apparatuur, voor opleidingen en bijscholing van ziekenhuispersoneel en voor de geplande renovatie van de pre en post-natale zorgkliniek.

Algemeen:

Jaarrekeningen (2013/2017) zijn ter inzage in Boxmeer beschikbaar.

De jaarrekeningen 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn op aanvraag beschikbaar.

 

 

Strategische plannen 2015-2019

Op basis van een SWOT analyse zijn wij gekomen tot strategische keuzes.

In de jaren 2015-2019 wilden wij overgaan tot de bouw van een nutrition center (in 2015 gerealiseerd)  en willen wij de verloskliniek, waar de zwangere vrouwen komen voor diagnose/begeleiding en waar de bevallingen plaats vinden, nieuw bouwen (dit in samenwerking met een stichting onder lokale Nederlandse leiding op het gebied van het begeleiden van een bouwproject, die zich in Afrika en zeker ook in Malawi bezighoudt met de begeleiding van de bouw van scholen/ziekenhuizen ed.).

Voorts willen wij deze afdelingen voorzien van de apparatuur die nodig is om de sterftecijfers terug te dringen. Ook willen wij aandacht besteden aan de neonatologie-afdeling en de kinderafdeling waar nog steeds gebrekkige voorzieningen zijn en die dus geüpgrade dienen te worden. Daarnaast de emergency afdeling van het ziekenhuis.

Om te zorgen dat er met de apparatuur daadwerkelijk professioneel gewerkt kan worden zullen wij het volgen van opleidingen op meerdere gebieden faciliteren, die merendeels in de hoofdstad Lilongwe plaatsvinden. Ook willen wij verdere aandacht besteden aan het doen opleiden van personeel op meerdere gebieden, waaronder docenten verpleeg/verloskunde.

Gezien het grote aantal oogproblemen ten gevolge van vitamine A gebrek en Trachoma zijn wij voornemens om opleidingen te laten volgen tot eye care assistant.

Er wordt gewerkt met jaarplannen.